Правила за поведение

Платформата zaednoza.eu е непартийна общностна платформа на Европейския парламент, която не е свързана с нито една политическа партия или идеология. Целта на платформата zaednoza.eu е да насърчава демократичната ангажираност в Европейския съюз. Европейският парламент като институция не подкрепя конкретни политически партии или конкретни свои членове.

Тези правила за поведение определят принципите, които ръководят платформата zaednoza.eu. Участието в дейностите на платформата е доброволно и не следва да се използва за търговски или частни интереси.

Различните категории ползватели на zaednoza.eu са определени в условията за използванетона платформата. Всички регистрирани ползватели и организации трябва да спазват настоящите правила за поведение. За въвеждащите съдържание ползватели и организации се прилагат специални условия.

Регистрирайки се в zaednoza.eu, регистрираните ползватели и организации се ангажират да не изразяват мнения, да не споделят съдържание и да не организират прояви, които:

 • влизат в противоречие с ценностите на ЕС, посочени в член 2 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) – човешко достойнство, свобода, демокрация, равенство, принципи на правовата държава и зачитане на правата на човека, включително правата на лицата, които принадлежат към малцинства;

 • влизат в противоречие с правата, свободите и принципите, посочени в Хартата на основните права на Европейския съюз;

 • са дискриминационни или обидни по смисъла на член 10 от Договора за функционирането на Европейския съюз във връзка с външен вид, раса, етническа принадлежност, религия или убеждения, пол, култура или месторождение, увреждания, възраст или сексуална ориентация;

 • популяризират конкретна политическа партия или конкретен кандидат;

 • подтикват към насилие и/или тормоз спрямо други хора;

 • включват порнографски материали или съдържат линкове към порнографски материали или уебсайтове;

 • насърчават или улесняват извършването на незаконна дейност;

 • са незаконни, подбуждат към омраза или преднамерено разпространяват невярна или подвеждаща информация.

Чрез по-активно участие в zaednoza.eu всички въвеждащи съдържание ползватели и организации се съгласяват:

 • да допринася за конструктивни и конкретни предложения за zaednoza.eu, които зачитат мненията на други граждани и организации;

 • да насърчават прояви, които са приобщаващи и достъпни;

 • да насърчават многообразието в дебатите, като активно подкрепят участието на гражданите от всички слоеве на обществото, независимо от пола, сексуалната ориентация, възрастта, социално-икономическия произход, религията или образователното равнище;

 • да зачитат свободата на словото, като дават възможност за представяне на разногласни мнения и предложения, стига те да не подбуждат към омраза и да не са незаконни;

 • да подкрепят трансграничното участие на гражданите и използването на различни езици на ЕС винаги, когато това е възможно и целесъобразно;

 • да осигуряват пълна прозрачност при отразяването на дебатите и проявите;

 • да гарантират, че всяка информация по теми за дебати, предоставяна на участниците (напр. цифров, печатен или аудио-визуален материал), е точна, надеждна, достъпна и съдържа проследими препратки;

 • да гарантират спазването на правилата на ЕС за защита на данните и  политиката за поверителност на личните данни на платформата;

 • да гарантират спазването на условията за използване, и по-специално на разпоредбите относно правата върху интелектуалната собственост;

 • да използват логото на Европейския парламент в съответствие с  условията за използването му, за да се популяризира участието на ЕП в рамките на платформата zaednoza.eu.

Европейският парламент си запазва правото да не публикува или да премахва съдържание от платформата, за което е установено, че нарушава настоящите правила за поведение. Той си запазва също така правото да възпрепятства или да отнема достъпа до платформата за регистрирани ползватели или организации, за които е установено, че нарушават принципите на настоящите правила за поведение или условията за използване.